Нова методологија за интегрирање на климатските промени во просторното планирање- Интервју со Лолиа МариКонвенционалниот и традиционалниот процес на просторно планирање не ги зема предвид ризиците за климатските промени и дополнителните ранливости или влијанија. Не ги интегрира факторите на климатски промени како детерминанта во планирањето на просторот. Ова е затоа што феноменот на климатските промени е релативно нов во споредба со воспоставените практики за планирање низ целиот свет.

Токму поради тоа, беше создадена нова методологија за интегрирање на климатските промени во просторното планирање, со фокус на нашиот Национален просторен план, од Лолија Мари, која е планер за животна средина и архитект со осум (8+) години професионално искуство низ различни скали и сектори на планирање и развој. Нејзиното професионално искуство се движи низ: просторно планирање и развој, мастер планирање, планирање и дизајн на животната средина, проценка на ризик и ранливост, партиципативно планирање, истражувачки педагогии, алтернативни пристапи кон планирање и развој.

Разговаравме со неа за сите предизвици со кои требаше да се соочи правејќи ја новата методологија за вклучување на климатските промени во просторното планирање.

1. Кои беа главните предизвици со кои се соочивте при процесот на подготовка на Методологијата за интегрирање на климатските промени во просторното планирање во Република Северна Македонија?

Еден од главните предизвици беше спроведување работилници во фокус-групи и вежби за развој на методологијата, бидејќи се воспоставија ограничувања на патувањa заради пандемијата. Самата интердисциплинарна природа на просторното планирање бара значителна соработка помеѓу одделенијата и ова исто така се чинеше дека е голем предизвик. Друг предизвик беше отсуството на податоци за попис на населението.


2. Кои се клучните аспекти на предложената Методологија?

Методологијата е врамена околу следните размислувања за климатските промени: 1) ранливост и проценка на ризик;  2) мерки за ублажување за спречување и намалување на ризиците; 3) мерки за адаптација за зајакнување на отпорноста; 4) мерки за адаптација за намалување на емисиите.

Врз основа на овие размислувања беа изведени 5 широки цели за развој на просторни компоненти на методологијата;

1. Климатски промени и подготвеност за екстремни настани преку идентификација на ризик, намалување и ублажување на ризикот;

2. Стратегии за прилагодување на безбедноста на ресурсите во идните сценарија на ризик од ресурси;

3. Заштита на природните ресурси од национално значење и вредност;

4. Зачувување и подмладување на регионални предели и ресурсни региони;

5. Интегрирање на регионални и локализирани планови преку препораки за адаптација на планови од пониско ниво.

Заедно со оваа водечка цел, методологијата исто така информира како различни контекстуални параметри на пејзажот влијаат на поголемите варијабли на климатските промени. Ова е клучно бидејќи овие локални услови можат да ги отежнат или молифицираат предвидените влијанија на климатските промени.

Потоа беа развиени просторни компоненти за да се постигнат овие цели. Просторните компоненти за интеграција на размислувањата за климатските промени во процесот на просторно планирање беа класифицирани во:

а) Мапирање и документација;

б) Просторна анализа;

в) Стратегии и алатки и механизми за донесување одлуки.

Предложени се просторни компоненти во национален, регионален, урбан и размер на градска четврт, за да се обезбеди вкрстено скаларна интеграција. Другиот клучен аспект на методологијата е препораки за овозможување интеграција на предложените просторни компоненти во поголемата рамка за планирање на земјата.

3. Кои се главните придобивки од предложената Методологија за интегрирање на климатските промени во просторното планирање во Република Северна Македонија?

                                          

Предложената методологија:

1. Ги собира најдобрите практики за адаптација на климатските промени од целиот свет во применлив формат / рамка за земјата

2. Овозможува Агенцијата за Просторно Планирање да идентификува специфични просторни податоци и анализа релевантни за отпорноста на климатските промени, ризиците, адаптацијата итн.

3. Препорачува стратегии и алатки за донесување одлуки за да се постигне отпорноста и прилагодувањето на климатските промени преку просторното планирање

4. Ја истакнува потребата и улогата на различни институции и организации преку промовирање на соработка

5. Обезбедува детален метод за примена на секоја од предложените стратешки компоненти на просторното планирање

Доколку се интегрирани и применети во различните типови на просторни планови (како што се: новиот национален просторен план или регионалните планови или дури и урбанистичките планови);

• Може да се избегнат значителни ризици и катастрофи поврзани со климатските промени

• Може да се намалат човечките, економските, загубите во животната средина и трошоците од ризиците од климатските промени

• Важните пејзажни системи, природните ресурси и екосистемските услуги можат да бидат заштитени и искористени добро за да се направи земјата поотпорна

• Може да се намалат придонесите на земјата во глобалните емисии на јаглерод


4. Како е поврзана оваа методологија со УНП- утврдени национални придонеси (NDC)?

Генерално целта на НДЦ е да ги намали емисиите што придонесуваат за глобалните климатски промени. Исто така, НДЦ има за цел да усвои политики за различни сектори кои можат да помогнат во намалувањето на емисиите при постигнување на развојните цели. Поради интердисциплинарната природа на просторното планирање, тоа може да влијае на повеќе сектори, а со тоа и на емисиите низ секторите. Во тоа почитувањето на просторното планирање може да ги усогласи или избалансира различните интереси и да постави концепти за просторни одредби за да избегнат многу ризици и емисиите.

Стратегиите и политиките за просторно планирање засновани на услуги со екосистем, со ниско влијание, можат да ги намалат емисиите, локално да ги ублажат променливите и ризиците за климатските промени. Ова може да им олесни на другите сектори да направат подобар избор во однос на технологијата и политиката, бидејќи просторен план чувствителен на климатските промени може да ги искористи услугите на екосистемот наместо технологиите со висок јаглероден отпечаток. Слично на тоа, со идентификување на областите најранливи на идните ризици, може да се направат информирани избори за развој и со тоа да се избегнат економски, еколошки и социјални трошоци поврзани со овие ризици во иднина.


За повеќе информации за самата методологија видете 

https://klimatskipromeni.mk/data/rest/file/download/c3a5ed8fb4e20434df6f599be9ecdd57fa9b4167e0c33938e401c5582e7880a0.pdf


{{'subscribe.for.newsletter'|translate}}

Account

Error message here!

Show Error message here!

Forgot your password?

Register your new account

Error message here!

Error message here!

Show Error message here!

Error message here!

Error message here!

Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close