Едукативни материјали"Knowledge products" (производи на знаења) за климатските промени претставуваат важен и стратешки начин на соработка помеѓу научната заедница, креаторите на политики, практичарите и пошироката јавност. Погледнете ги македонските примери, подготвени со цел да се подобрат и полесно споделат резултатите од истражувањата и предложените #КлиматскиАкции.

План за управување со знаења за климатска транспарентност (англиски јазик)


1. Брошури:

Долгорочна стратегија за климатска акција со акциски план

Климатски финансии

УПАТСТВО за климатско означување на буџетот во Република Северна Македонија

Краток извештај за загубите и штетите од климатските промени (само англиска верзија)

Механизми за трансфер на климатски технологии

Интегрирање на климатски промени во секторот земјоделство, шумарство и употреба на земјиште (АФОЛУ)

Интегрирање на климатските промени во секторот транспорт

Интегрирање на климатските промени во секторот енергетика

Климатски промени и просторно планирање

Интегрирање на климатските промени во документите за родова политика

Патот на родовата еднаквост во климатските промени

Проценка на административниот капацитет за справување со климатските промени

Данок на јаглерод

Социоекономска проценка на Ревидираниот национален придонес за климатски промени

Циркуларна економија и климатски промени

ЦОР и климатските промени во Северна Македонија

Процена на потенцијалните климатски - поволни решенија за ладење

Стратегија за финансирање на климатски акции


2. Студии на случај:

Методологија за интегрирање на климатските промени во просторното планирање, со фокус Просторниот план на РСМ

Кратка брошура Интегрирање на Климатските Промени во Просторното Планирање/ Препораки за Просторниот План на Република Северна Македонија и за Просторните Планови на регионите

Кратка брошура Интегрирање на Климатските Промени во Просторното Планирање/ Препораки за подготовка на планови од пониско ниво (генерални и детални урбанистички планови)

Најдобри практики: Просторно планирање и организација на просторното планирање кои се чувствителни на климатските промени

Учество на приватниот сектор во ублажување на климатските промени во Република Северна Македонија – Сектор индустрија

Студија за секторот транспорт анализа на политики и мерки - СТУТРА

Транспорт во Скопје реалност и предизвици - Патека кон зелен транспорт

Студија за греење на Град Скопје - Анализа на политики и мерки

Ранливи групи изложени на влијанијата на климатските промени и загадување на воздухот во Скопје

{{'subscribe.for.newsletter'|translate}}

Account

Error message here!

Show Error message here!

Forgot your password?

Register your new account

Error message here!

Error message here!

Show Error message here!

Error message here!

Error message here!

Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close