Национални планови

за климатски промени


Националните планови обезбедуваат информации за инвентарот на стакленички гасови (GHG), мерки за ублажување на и адаптација кон климатските промени и сите други информации кои државата ги смета за релевантни за постигнување на целта на Рамковната конвенција на ОН за климатски промени.

Националните планови обезбедуваат информации за инвентарот на стакленички гасови (GHG), мерки за ублажување на и адаптација кон климатските промени и сите други информации кои државата ги смета за релевантни за постигнување на целта на Рамковната конвенција на ОН за климатски промени.​

Земјите во развој (потписнички на Конвенцијата) се должни да го достават својот прв национален план за климатски промени во рок од три години од ратификувањето на Конвенцијата, а потоа на секои четири години.


 Четврт национален план за климатски промени


Подолу се дадени секторските извештаи кои служат како основна за Четвртиот национален план:

Извештај за ублажување на климатските промени (англиска верзија)

Climate Change Mitigation Report

Национален инвентар на стакленички гасови 1990-2019

Идни климатски екстреми - Скопски регион

Идни климатски екстреми - Струмица

Идни климатски екстреми - Полошки регион

Идни климатски екстреми во државата

Идентификација и анализа на историски екстремните климатски настани за Република Северна Македонија

Анализа на резултатите од мезометеоролошките мерења во скопската котлина за период 2011-2020 година

КЛИМАТСКИ КАРТИ ЗА ЕВРОПСКИТЕ СТАНДАРДИ (ЕВРОКОДОВИ)

Извештај за ублажување на климатските промени (англиска верзија)

Kлиматската варијабилност и промени во Република Северна Македонија до 2020

Систематски хидрометеролошки набљудувања

Студија за процена на управувањето со ѓубрето од мали фарми со млечни говеда и свињи

Методологија за интегрирање на климатските промени во просторното планирање, со фокус на Просторниот План на РСМ

Најдобри практики и студии за вклучување на размислувањата за климатските промени во просторното планирање (eng)

Извештај за ранливост на и адаптација кон климатски промени на секторите земјоделие, шумарство и промена на користење на земјиштето (eng)

Методологија за климатско означување на буџетот во Република Северна Македонија

Студија за климатски отпорна инфраструктура во Република Северна Македонија (англиска верзија)

Проценка на врската вода-храна-енергија со климатските промени во Република Северна Македонија (англиска верзија)Брошура Интегрирање на Климатските Промени во Просторното Планирање/ Препораки за Просторниот План на Република Северна Македонија и за Просторните Планови на регионите

Брошура Интегрирање на Климатските промени во Просторното Планирање/ Препораки за подготовка на планови од пониско ниво (генерални и детални урбанистички планови)

Брошура Најдобри практики: Просторно планирање и организација на просторното планирање кои се чувствителни на климатските промени

Проценка на потенцијалот за климатско-поволни решенија за ладење

Проценка на потенцијалните климатски - поволни решенија за ладење - Документ за политиките за „Еколошко ладење“

УПАТСТВО за климатско означување на буџетот во Република Северна Македонија

Анализа на вклученоста на климатските промени во образованието​Комуникациска стратегиjа (2022-2030г.) / Акциски план

ИЗВЕШТАЈ ЗА НАПРЕДОК на комуникациската стратегија и акциски план за климатски промени (2021г.)  Трет национален план за климатски промени

Дополнителни документи:

     Акциони планови

    Инвентар на стакленички гасови

    Ранливост

            Биолошка разновидност | Здравство |Водни ресурси | Земјоделство | Шумарство | Туризам |

           Културно наследство | Намалување на ризици од катастрофи |

    Адаптација            

             Можности за адаптација во најранливите сектори

     Ублажување

            Kомуникациска стратегија и акциски план за климатски промени

            Истражување, иновации и трансфер на технологии во рамките на Третиот национален план за климатски промени (eng)Втор национален план за климатски промени (2008)

Прв национален план за климатски промени (2003)


http://unfccc.org.mk/content/Documents/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8(2).pdf

{{'subscribe.for.newsletter'|translate}}

Account

Error message here!

Show Error message here!

Forgot your password?

Register your new account

Error message here!

Error message here!

Show Error message here!

Error message here!

Error message here!

Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close